Regulamin
korzystania z serwisu internetowego

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów; umożliwiający Użytkownikowi przeglądanie ogłoszeń, informacji, zarządzeń, artykułów publikowanych lub przekazanych przez inne urzędy. 

Art. 1.
Definicje

 1. UMWP, Portal – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
 2. Urząd – urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki lub organy tych jednostek administracji samorządowej lub publicznej;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przegląda serwis internetowy;
 4. Właściwy urząd – urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski, w którego kompetencjach leży załatwienie sprawy;
 5. Usługi – forma usług oferowanych w serwisie internetowym.

Art. 2.
Zasady funkcjonowania serwisu

 1. Serwis internetowy udostępnia Użytkownikowi przeglądanie ogłoszeń, informacji, zarządzeń, artykułów ogólnodostępnych, publikowanych przez UMWP i przekazywanych do publikacji przez urzędy, zamieszczonych zgodnie z tematyką serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług serwisu do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Portal oferuje Użytkownikowi wyłącznie usługę przeglądania treści.
 5. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.
 6. Użytkownik, zapoznając się z treścią zamieszczonych ogłoszeń, informacji i artykułów w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, chcąc wyjaśnień i uzupełnień powinien kontaktować się z właściwym urzędem.
 7. Portal za zgodą urzędu eksportuje publikowane ogłoszenia na inne portale.

Art. 3.
Warunki uczestnictwa w serwisie

 1. Korzystanie z serwisu przeznaczone jest dla każdego Użytkownika poszukującego informacji tematycznie z nim związanych.
 2. Niedopuszczalne jest takie działanie Użytkownika, które utrudnia lub destabilizuje lub może utrudniać lub destabilizować, jak też prowadzić do takiego utrudniania lub destabilizacji działania serwisu.

Art. 4.
Odpowiedzialność

Portal:

 1. Nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane do serwisu lub publikowane w prasie lub na stronach BIP przez urzędy;
 2. Ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 3. Nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu, wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na prezentację i jakość prezentowanych informacji.
 4. Nie jest odpowiedzialny za ewentualne zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane zdarzeniami niezależnymi od UMWP, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec (działania siły wyższej).
 5. Nie odpowiada również za sposób, jakość, częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także innych serwisów, umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz dostawców Internetu.

Art. 5.
Ochrona danych osobowych

 1. Portal nie gromadzi danych o Użytkownikach serwisu, w tym danych osobowych i innych prawnie chronionych.
 2. Portal gromadzi adresy e-mailowe przekazane przez Użytkowników poprzez panel Newslettera.

Art. 6.
Komunikacja

 1. Portal nie zamieszcza reklam na stronach serwisu.
 2. Portal odmówi zamieszczenia informacji na stronach serwisu, jeśli jej treści będą niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu od Portalu w formie informacji o informacja publikowanych na serwisie lub planowanych wydarzeniach związanych z tematyką serwisu.
 4. Portal zastrzega sobie możliwość zamieszczania przy wysyłaniu Newslettera logotypów, tematycznych grafik lub innych elementów reklamujących Portal.

Art.7.
Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest UMWP.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w Polityce prywatności.

Art.8.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych.
 2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej serwisu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.